top of page
  • תמונת הסופר/תShai Regev

5. הצידוק לדירוג באמנויות הלחימה - The justification for martial arts ranking

At the bottom of the page you will find the text in English

 

1. שאלת היעוד

כאשר אני בא לדון בנושא שנוי במחלוקת או להבין משהוא בלתי ברור לי, אני תמיד מנסה לשאול את עצמי "מדוע הוא קיים? למה צריך אותו? למה הוא משמש?". אלה השאלות שיש לדעתי לשאול כאשר אנו מנסים להבין את משמעות הדרגות באמנויות הלחימה.

לדעתי קיימות 2 תשובות אפשריות לקיום הדרגות באמנויות הלחימה:

1. מסורת ותרבות – "זה היה קיים בתרבות שלנו/בשיטה שלנו, אז מן הראוי שנמשיך להשתמש ברעיון גם הלאה".

2. שימוש (פונקציונאליות) – הן נועדו למטרה מסויימת.

- אם התשובה היא "מסורת" בתחום הלחימה, אז צריך לזכור ולהבין שאמנויות הלחימה (גם "המסורתיות") צמחו משדה הקרב, בו ההיררכיה והדרגות נקבעה על-סמך מדדים מסויימים, שככל הנראה אינם תואמים את "השדה האזרחי" ואת המבנה של "מערכת שטוחה", בה אנשים באים לצורך הלמידה, ההתפתחות העצמית ו/או רכישת כלים ומיומנויות להגנה עצמית. מצד שני, מקורות הדרגות של "שיטת הדאנים" הנהוגה כיום באמנויות הלחימה, לא מגיעה מתחום הלחימה אלא מתחומי המשחק (התחרותי?). דבר שמעלה סברה שהשימוש בדירוג זה נועד להשיג מטרה ולוא דווקא מסיבה של "שמירת מסורת".

בהיבט של "מסורת", אחד הדברים החשובים שנגלה בפני במהלך כתיבת המאמר, והינו בעל חשיבות עליונה להבנת נושא הדרגות באמנויות הלחימה היפניות, הוא מקומו וחשיבותו של "הסדר" - המלווה בכמיהה לדיוק, לקיטלוג ולסיווג הדברים - בתרבות היפנית. גורם זה יכול להסביר את קיום מערכת סיווג בכל תחום חיים ביפן, כולל באמנויות הלחימה בתקופה הפוסט-לחימתית.

- אם התשובה לקיום הדרגות באמנויות הלחימה היפניות היא "שימוש", אז צריך לשאול "מה היא המטרה"? אני יכול להעלות מספר השערות. למשל:

· גישה חינוכית: "עידוד התלמיד" ומתן מוטיבציה ללימוד. קיימת טענה שזו הסיבה שקאנו, שהיה איש חינוך, הכניס את נושא הדרגות לשיטה שייסד[28].

· כלכלי - גורם למשיכת ושימור תלמידים, שמחפשים את ההישגיות הנראית לעין, את תחושת ההכרה ועוד.

כך או כך, עומדות שאלות ובעיות קשות ברקע מערכת הדרגות, כמו: כיצד לייצר "סטנדרטיזציה" - רמת איכות - זהה? כיצד מייצרים "שוויוניות" ויחס בלתי תלוי ומאוזן (אובייקטיביות) בהענקת הדרגות? כפי שניתן לראות מן החומרים שהבאתי לעיל, גורמים רבים ושונים ניסו לענות על סוגיות אלה ביפן, וזו היתה אחת הסיבות לאירגוני אמנויות הלחימה השונים שקמו החל מסוף המאה ה-19 (ה- DNBK למשל), אבל מעולם לא נוצרה הסכמה רחבה ואחידה, וכל אירגון נצמד למערכת ולכללים שלו.


להרשמה לקבלת מאמרים ועדכונים שלחו עם כותרת "מצטרף/ת" למייל: shai.budo@gmail.com


 

[28] על תפיסתו החינוכית של קאנו: ראה מקור 5 לעיל.

 

1. The mission question

When I come to discuss a controversial topic or understand something I feel is unclear, I always try to ask myself "Why does it exist? Why does it need it? What is it used for?" These are the questions I think we should ask as we try to understand the significance of ranks in the martial arts.

In my opinion, there are 2 possible answers for martial arts ranks:

1. Tradition and culture - "It existed in our culture/method, so we should continue to use the idea further."

2. Use (functionality) - they are for a specific purpose.

- If the answer is "tradition" in the field of martial arts, then it should be remembered that the martial arts (also "the traditionals") emerged from the battlefield, where the hierarchy and ranks were determined on the basis of certain indexes, which apparently do not correspond to the "civilian field" and the structure of the "Flat system", where people come for the purpose of learning, self-development, and/or acquiring self-defense tools and skills. On the other hand, the sources of the "Danes system" ranks that is now practiced in the martial arts, do not come from the martial arts but from the (competitive?) fields of games. Which raises the view that the use of this rating is intended to achieve a goal and not for the sake of "keeping tradition".

In the "tradition" aspect, one of the important things that came to light during the writing of the article, and is of paramount importance for understanding the subject of ranks in the Japanese martial arts, is the place and importance of "order" - accompanied by the yearning for precision, cataloging and classification of things - in Japanese culture. This factor can explain the existence of a classification system in every area of life in Japan, including in the martial arts in the post-war period.

- If the answer to holding ranks in Japanese martial arts is "use," then one should ask "what is the purpose"? I can make a number of hypotheses. for example:

Educational approach: "Encouraging the student" and providing motivation for learning. There is a claim that this is why Kano, who was an educator, introduced ranks to the method he founded[28].

Economic - Causes attracting and retaining students who are looking for visible achievement, sense of recognition and more.

Either way, there are difficult questions and problems in the background of a grading system, such as: How to produce "standardization" - same quality level? How to produce "equality" and independent and balanced attitude (objectivity) in awarding degrees? As you can see from the materials I provided above, many different agents have tried to address these issues in Japan, and this was one of the reasons for the various martial arts organizations that raised since the end of the 19th century (the DNBK for example), but there was never a broad consensus, and every organization clung to its system and its rules.Subscribe to receive articles and updates with the title "Joining" Email: shai.budo@gmail.com

 

[28] For Kano's educational concept: see Source 5 above.

114 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

コメント


bottom of page